| PL | DE |
Facebook Youtube
Tel. 0048 530 555 015
Opieka z sercem

Dla Pracownika

Posiadamy wiele zleceń z różnych części Niemiec - skontaktuj się z nami i wybierz odpowiednią ofertę dla siebie 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat firmy , ofert pracy oraz innych spraw zachęcamy do kontaktu - Jesteśmy do Twojej dyspozycji 

OPIEKUN/KA OSÓB STARSZYCH - Niemcy

Oferujemy:

 • Legalne zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie 
 • atrakcyjne wynagrodzenie w walucie Euro
 • ciągłość umowy
 • składki ZUS - odprowadzane od średniej krajowej 
 • Bezpłatny transport 
 • praca zgodna z predyspozycjami
 • ubezpieczenie ( Formularz A1 oraz karta EKUZ ) 
 • zakwaterowanie i wyżywienie 
 • stałą opiekę polskiego koordynatora 

Wymagania:

 • minimum podstawowa znajomość języka niemieckiego 
 • doświadczenie w opiece 
 • odpowiedzialność , ciepło i empatia wobec podopiecznych 
 • otwarta, serdeczna postawa wobec innych 
 • mile widziane prawo jady kategorii B 

Miejsce pracy:

 • Posiadamy zlecenia z całych Niemiec 
 • oferty dostosowujemy indywidualnie 

Prosimy o przesyłanie CV na adres:info@aktivmed24.pl

Prosimy o załączenie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Pytania i odpowiedzi

Regulamin Konkursu "Najładniesza dekoracja świąteczna".

REGULAMIN KONKURSU

Najładniejsza dekoracja Świąteczna


 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „Najładniejsza dekoracja świąteczna, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki i zasady Konkursu na najlepszą dekorację świąteczną w 2017 r. zwanego dalej „Konkursem”.

 2. Organizatorem Konkursu jest Aktivmed24 Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 11, 65-071 Zielona Góra, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522086, posiadającą NIP 9291861118 i REGON 081233557

 3. Celem Konkursu jest:

  1. popularyzacja przedsiębiorstwa Aktivmed24 Sp. z o. o. Sp. k.;

  2. uzyskanie najlepszych kompozycji dekoracji świątecznych stworzonych przez adresatów konkursu;

  3. aktywizacja adresatów konkursu do samodzielnej pracy twórczej;


 

 1. Uczestnik konkursu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Zgłoszenie do Konkursu jest jednocześnie akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 2. Konkurs składa się z jednego etapu.

 3. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zwana dalej „Uczestnikiem”.


 

§2 PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu uczestnictwa w Konkursie należy dodać pod postem Organizatora Konkursu zdjęcie prezentujące przygotowane przez uczestników konkursu kompozycję dekoracji świątecznych.

 2. Termin składania kart konkursowych upływa dnia 28 grudnia 2017 r. o godzinie 23:59.

 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie oryginalne kompozycje dekoracji świątecznych, które są dziełem uczestnika Konkursu. Odpowiedzialność za złamanie autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich ponosi Uczestnik Konkursu.

 4. Przesłanie zdjęć, o których mowa w pkt. 1 powyżej oznacza udzielenie przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnej licencji do ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji:

  1. utrwalenie,

  2. publikacja w środkach masowego przekazu tj. prasa, radio, TV, portale społecznościowe, strony internetowe,

  3. zwielokrotnianie określoną techniką oraz kopiowanie,

  4. wprowadzanie do obrotu,

  5. wprowadzanie do pamięci komputera,

  6. nagrywanie na nośniki elektroniczne,

  7. publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie,

  8. wykorzystanie w całości lub części (dokonywanie skrótów, poprawek, modyfikacji itp.).


 

§3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. W celu rozstrzygnięcia Konkursu i wybraniu prac osób, które wykazały się największymi umiejętnościami i zrozumieniem tematyki Organizator Konkursu powoła Jury.

 2. Jury oceni pracę pod względem inwencji twórczej, wartości artystycznej, wartości merytorycznej oraz zgodności z tematyką.

 3. Jury przyzna nagrody:

  1. Nagrodę główną w postaci: 1 z 6 poduszek/zagłówków z logo firmy – przewidzianych jest 6 nagród głównych


 

 1. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany Nagrody otrzymanej w Konkursie na inną nagrodę jak i na ekwiwalent pieniężny.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 29.12.2017 r. LISTA OSÓB KTÓRE WYGRAŁY BĘDZIE OPUBLIKOWANA NA ŁAMACH PROFILU ORGANIZATORA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM https://www.facebook.com/aktivmed24/

 4. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali jedną z nagród zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu i otrzymaniu nagrody w formie wiadomości przekazanej za pośrednictwem Facebook.

 5. Organizator Konkursu zastrzega, iż w razie braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą nagroda ulega przepadkowi.


 

§4 REKLAMACJE


 

 1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z prowadzeniem akcji poprzez opisanie swoich uwag w formie elektronicznej i przesłanie ich na adres mailowy Aktivmed24 Sp. z.o.o. Sp. k., lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Aktivmed24 Sp. z.o.o. Sp. k.,

 2. Staramy się działać jak najszybciej dlatego reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Aktivmed24 Sp. z.o.o. Sp. k. uwag Uczestnika.

 3. Uczestnik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.


 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu podlegają ochronie przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.

 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest wykonywanie obowiązków związanych z Konkursem oraz cele informacyjno-marketingowe Organizatora.

 4. Podając swoje dane osobowe na karcie konkursowej Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora, w tym na upublicznienie imion i nazwisk Uczestników.

 5. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Organizatora Konkursu.

 

 

Jak wyjechać? Kroki do podjęcia pracy.

 1. Wypełniają Państwo prosty formularz zgłoszeniowy.
 2. My kontaktujemy się z Państwem, przesyłamy do wypełnienia szczegółowy formularz oraz przeprowadzamy rozmowę telefoniczną i zapraszamy na spotkanie (tutaj więcej na temat rozmowy kwalifikacyjnej).
 3. Otrzymują Państwo do wglądu umowę opiekunki.
 4. Po jej zaakceptowaniu umawiamy się na jej podpisanie.
 5. Otrzymują Państwo profil osoby, którą będą się Państwo opiekować.
 6. Po zaakceptowaniu i uzgodnieniu terminu wyjazdu otrzymują Państwo dokładny adres oraz bilet open w dwie strony, dzięki czemu nie ponoszą również Państwo kosztów podróży powrotnej.

 


 

Co trzeba załatwić przed wyjazdem do pracy do Niemiec?

Wyjazdy za granicę do pracy są bardzo popularne wśród Polaków, a dzięki Unii Europejskiej są coraz łatwiejsze i wiążą się z coraz mniejszą liczbą formalności. Nadal jednak pozostaje kilka rzeczy, o których trzeba bezwzględnie pamiętać przed podróżą. Wyjazd do Niemiec do pracy w charakterze opiekunki osób starszych można sobie znacznie ułatwić, wybierając dobrą agencję pośrednictwa pracy. Taka agencja nie tylko rozwieje wątpliwości i przeprowadzi przez formalności związane z wyjazdem, ale także część z nich załatwi za opiekunkę.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do podjęcia pracy opiekunki osób starszych poprzez agencję pośrednictwa pracy, niezbędne będą dowód osobisty i zaświadczenie o niekaralności. Trzeba także wypełnić formularz zgłoszeniowy, taki jak ten, oraz bardziej szczegółowy formularz, przesyłany przez agencję wybranym kandydatkom. Za granicę trzeba wziąć przede wszystkim dowód osobisty i kartę EKUZ.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, to w Unii Europejskiej dokumentem uprawniającym do opieki zdrowotnej w państwowej służbie zdrowia jest, wspomniana już, karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Pozwala ona na to, by osoba z Polski była przez system traktowana jak obywatel lub obywatelka Niemiec - będzie ona mogła otrzymać część świadczeń zdrowotnych bezpłatnie.

Uwaga! Nie wszystkie świadczenia są bezpłatne w Niemczech! Jeśli zdarzy się konieczność skorzystania z opieki zdrowotnej, trzeba zapłacić m.in. za opiekę szpitalną czy transport sanitarny. Nie są to pełne kwoty jeśli korzystamy z karty EKUZ, należy jednak zawsze pokazać kartę, aby nie zostać obciążonym pełnymi kosztami leczenia.

Zobacz szczegóły dotyczące ubezpieczenia w pracy w Niemczech.

Co z ZUS-em?

Wszystkie składki  odprowadzane są do ZUS od średniej krajowej   

 • społeczna ( emerytalna + rentowa )
 • zdrowotna
 • fundusz pracy 
 • chorobowa - dobrowolna ( decyzję o płaceniu tej składki podejmuje osoba zatrudniona ) 

Poświadczeniem tego jest  tak zwane zaświadczenie A1. Jest ono wydawane pracodawcom osób (lub osobom samozatrudnionym). Takie zaświadczenie zapewnia agencja Aktivmed24.

Mieszkanie

Najczęściej wybieranym rodzajem pracy jest praca opiekunki z zamieszkaniem. W takim przypadku opiekunka seniora mieszka w jego domu. Jest to sytuacja korzystna dla obu stron: senior ma zapewnioną opiekę przez całą dobę, a opiekunka nie musi dojeżdżać do podopiecznego. Oczywiście, nie jest tak, że opiekunka pracuje całą dobę. Jednak w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta np. w nocy, powinna odpowiednio zareagować i zadzwonić po pomoc. Zawsze warto ustalić z rodziną chorego konkretny schemat postępowania w sytuacji, w której dzieje się coś złego, oraz zapisać numery telefonów pod które dzwonić.

Język

Znajomość języka przy wyjeździe do pracy, a szczególnie w charakterze opiekunki osób starszych, powinna być co najmniej komunikatywna. Agencje pośrednictwa pracy, w tym Aktivmed24, sprawdzają poziom znajomości języka niemieckiego u wszystkich kandydatek na opiekunki. Przed rozmową kwalifikacyjną dla opiekunki osób starszych warto odświeżyć sobie znajomość języka.

Co daje karta EKUZ?

Jeśli opiekunka wybierze legalną pracę w Niemczech i dobrą agencję pośrednictwa pracy, może liczyć także na legalną umowę oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Agencja Aktivmed24 zapewnia legalną umowę zlecenie, kartę EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz zaświadczenie A1 - ZUS. Oprócz tego, opiekunki podejmujące współpracę z naszą agencją otrzymują bilet open w obie strony, co pozwala im na darmowy przyjazd i powrót z pracy w Niemczech. Mogą także w każdej chwili liczyć na wsparcie koordynatora.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala na uzyskanie zwrotu kosztów ewentualnego leczenia za granicą w placówkach, które mają podpisane umowy z kasą chorych (Krankenkasse). W lokalnej kasie chorych można uzyskać listę takich placówek.

Nie wszystkie świadczenia jednak są za granicą bezpłatne, nie za wszystkie można uzyskać zwrot kosztów. Po pokazaniu karty EKUZ za granicą, system opieki zdrowotnej w tym kraju traktuje właściciela karty, jak osobę tam mieszkającą - a w Niemczech, tak jak i w Polsce, są świadczenia, za które się płaci.

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia za granicą, jeśli posiadało się kartę EKUZ? Wystarczy zgłosić się z wnioskiem, rachunkami i dowodami zapłaty do wojewódzkiego oddziału NFZ.

Aby skorzystać z karty EKUZ, należy mieć ją zawsze przy sobie, razem z dowodem tożsamości. Po zgłoszeniu się do lekarza trzeba wypełnić druk 81, można poprosić o wersję w języku polskim. W druku wypełnia się planowany czas pobytu w Niemczech, a także podpisuje oświadczenie, że nie przyjechało się do Niemiec w celu uzyskania leczenia. Lekarz zatrzyma kopię okazanej karty. Także po zgłoszeniu bezpośrednio do szpitala, trzeba pokazać kartę.

Aktivmed24.pl

Wspieramy
Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze Komitet Ochrony Praw Dziecka

Jesteśmy członkami
SAO SAZ

Dane teleadresowe

Biała Podlaska
Ul. Terebelska 67 a 
21-500 Biała Podlaska
Polska

Tel. 0048 530 555 015

Zobacz na mapie

Oddział w Warszawie

Warszawa
al. Solidarności 117 lok. 207
00-140 Warszawa
Polska

Tel. 0048 530 555 015